Vyberte typ a model

Kategórie

Obchodné podmienky

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti zatechservis s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, PSČ 602 00 Brno, IČO: 032 78 263, SK DIČ: SK4120198379, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brne, oddiel C, vložka 84280 („predávajúci“) upravujú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (,,kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou osobou - spotrebiteľom, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou („kupujúci“).

1.2 Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na prípady, keď je kupujúci podnikateľom v zmysle článku 1.3 týchto obchodných podmienok, okrem ustanovení článku 6.3 týchto obchodných podmienok a vybraných ustanovení reklamačného poriadku. Vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci vo svojej objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie tým na vedomie, že pre neho platia automaticky pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach pre podnikateľov a neuplatnia sa naňho pravidlá vzťahujúce sa len na spotrebiteľov.

1.4 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza (i) distančným spôsobom vrátane internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zatechservis.skwww.kpdily.skwww.hsparts.sk („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“) alebo (ii) osobne v kamennom obchode predávajúceho na území Slovenskej republiky.

1.5 Ustanovenia odlišné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne písomne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.6 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.7 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 V prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania obchodu či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, pričom za takúto akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že do nasledujúceho pracovného dňa nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

2.2 V prípade nákupu tovaru priamo v kamennom obchode predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy zaplatením alebo prevzatím tovaru podľa toho, čo nastane skôr, alebo podpisom objednávky zo strany kupujúceho.

2.3 Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktoré predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpna cena za tovar je voči kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi dohodnutými v objednávke, resp. potvrdení objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu na objednaný tovar.

3.3 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby (poistenie a pod.), tak ako sú kupujúcim špecifikované v objednávke.

3.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od uzatvorenia kúpnej zmluvy; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru na účet predávajúceho spoločne s uvedením variabilného symbolu platby; tieto údaje budú v rámci potvrdenia objednávky (v prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom) kupujúcemu zaslané na oznámenú elektronickú adresu. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.6 Predávajúci vystaví ohľadom platby (vykonanej v hotovosti alebo bezhotovostne) vykonanej na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu až po uhradení kúpnej ceny tovaru (alebo jeho časti v prípade zálohy), a to vrátane všetkých náležitostí vyplývajúcich z právnych predpisov na evidenciu tržieb. V prípade nákupu tovaru dištančným spôsobom zašle predávajúci daňový doklad – faktúru spolu s tovarom alebo ju odovzdá pri preberaní tovaru kupujúcim a tiež v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu; elektronický daňový doklad - faktúra je takisto k dispozícii na stiahnutie v používateľskom účte (viď článok 6.1 týchto obchodných podmienok).

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1 Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy, pokiaľ nedochádza k prevzatiu tovaru priamo v mieste kamennej predajne predávajúceho, je realizovaná spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky, pokiaľ sa strany medzi sebou nedohodnú inak.

4.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.5 Ak predávajúci dodá iný ako objednaný tovar alebo ak dodá síce tovar v zmluve dohodnutý, ale v inom množstve, je kupujúci oprávnený takýto tovar odmietnuť prevziať.

4.6 V prípade voľby osobného odberu objednaného tovaru je kupujúci povinný vyčkať vždy na doručenie potvrdzujúceho e-mailu obsahujúceho výzvu na prevzatie tovaru. Pred odoslaním takejto výzvy nebude možné tovar vyzdvihnúť. Tovar bude na odbernom mieste k dispozícii po dobu 3 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na jeho vyzdvihnutie.

4.7 K odovzdaniu tovaru môže dôjsť až po zaplatení kúpnej ceny, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak.

4.8 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať a v takom prípade o tom spíše s prepravcom alebo odovzdávajúcim príslušný protokol. Podpisom preberacieho protokolu, dodacieho listu alebo obdobnej listiny kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú reklamáciu z tohto dôvodu nemôže byť braný zreteľ. 

4.9 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady sa pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až 510 a § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Z. z Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

5.2 Zodpovednosť za vady sa pre podnikateľov spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, najmä § 425.

5.3 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a zárukou za akosť upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6. NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ PREDAJA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.1 POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

6.1.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania („používateľský účet“). Prostredníctvom svojho používateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Na aktiváciu používateľského účtu je potrebné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracúvanie osobných údajov uvedenými v Zásadách spracúvania osobných údajov.

6.1.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za aktuálne a správne.

6.1.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

6.1.4 Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, že (i) kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie ako 48 mesiacov, (ii) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (iii) či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.1.5 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6.2 OBJEDNÁVKA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU

6.2.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho používateľského účtu.

6.2.2 V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Na realizáciu nákupu je potrebné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracúvanie osobných údajov uvedenými v Zásadách spracúvania osobných údajov.

6.2.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodnených prípadoch uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti a podobne. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho, ak nastane skutočnosť podľa prvej vety.

6.2.4 Kupujúci ďalej berie na vedomie, že vyobrazenie tovaru vo webovom rozhraní obchodu má iba ilustratívny charakter.

6.2.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 6.2.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2.6 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky môže byť realizované iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

6.2.7 Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a) objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);

(b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru; a

(d) týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov uvedených v Zásadách spracúvania osobných údajov.

6.2.8 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

6.2.9 Kupujúci je pred odoslaním objednávky takisto oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

6.2.10 Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

6.2.11 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte alebo v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.12 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6.2.13 Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.14 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

6.2.15 Na vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka kupujúceho nie je predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou.

6.2.16 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

6.2.17 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.zatechservis.sk a sú tiež kupujúcemu zasielané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky v zmysle článku 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.2.18 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

6.2.19 Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní obchodu, a to po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

6.3 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽOM

6.3.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov („zákon“) nie je možné odstúpiť, okrem iného, od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

6.3.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.3.1 obchodných podmienok či o iný prípad, v ktorom nemožno v zmysle platných právnych predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci - spotrebiteľ, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to aj bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru alebo jeho časti. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči odoslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci - spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú vo formulári.

6.3.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.3.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva zrušuje od počiatku. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.3.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.3.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho - spotrebiteľa, t.j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho - spotrebiteľa prijal. Ak kupujúci - spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúka predávajúci, vráti predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru ponúkaného predávajúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zo strany kupujúceho - spotrebiteľa už pri vrátení tovaru kupujúcim - spotrebiteľom, ak s tým kupujúci - spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu - spotrebiteľovi ďalšie náklady. Ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zo strany kupujúceho - spotrebiteľa skôr, ako kupujúci - spotrebiteľ vráti predávajúcemu tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.3.5 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy len vo vzťahu k časti objednávky (niektorým položkám tovaru) je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu len pomernú časť celkových nákladov na dodanie tovaru za podmienky, že je schopný jednoznačne určiť, že celkové náklady na dodanie tovaru by boli nižšie, ak by predávajúci dodal len tovar, u ktorého došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

6.3.6 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pokiaľ predávajúci zistí, že došlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu tovaru z dôvodov na strane kupujúceho, má právo pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim vrátiť peňažné prostriedky podľa článku 6.3.4 obchodných podmienok znížených o sumu zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

6.3.7 V prípadoch, v ktorých má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi cenu tovaru bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim - spotrebiteľom.

6.3.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu - spotrebiteľom darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim -spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou v takom zmysle, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho alebo, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu rovnako i poskytnutý darček.

6.3.9 Ustanovenia tohto článku 6.3 sa primerane uplatňujú aj na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy uzatvárané dištančným spôsobom mimo prostredia webového rozhrania obchodu.

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia § 3 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

7.2 Vybavovanie sťažností zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@zatechservis.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.3 K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzatvorenej elektronickými prostriedkami.

7.4 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské Nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktným miesto podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci za účelom plnenia kúpnej zmluvy spracúva osobné údaje kupujúceho, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a s ďalšími nadväzujúcimi či vykonávacími predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto údaje zahŕňajú najmä údaje, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo ktoré poskytne v rámci vzájomnej komunikácie s predávajúcim.

8.2 Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho, sú obsiahnuté v samostatnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je súčasťou každej kúpnej zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Všetky technické údaje na webovej stránke sú uvedené výrobcom príslušného tovaru.

9.2 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

9.5 Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

9.6 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14.7.2021.

Platobná brána FONDY

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke: https://fondy.eu/sk-sk/

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať: slovakia@fondy.eu   

 

Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Cookies | Vytvoril TRUE-DESIGN

Produkt pridaný do košíka