Vyberte typ a model

Kategórie

Zásady pre ochranu osobných údajov

V spoločnosti zatechservis s.r.o. považujeme osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov za niečo, čo je potrebné chrániť. Nižšie sa dozviete, ako spoločnosť zatechservis s.r.o., IČO: 03278263, so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel C, vložka 84280, ako prevádzkovateľ osobných údajov, pristupuje k ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, dodávateľov, prípadne ďalších dotknutých osôb.

Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre spoločnosť zatechservis s.r.o. prioritou a spracúvanie osobných údajov je považované za prísne dôverné. S osobnými údajmi je nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (EU) 2016/679.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov môže byť potrebné na uzavretie zmluvy so spoločnosťou zatechservis s.r.o. V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy, nebude možné uzavrieť so spoločnosťou zatechservis s.r.o. zmluvu. Poskytnutie osobný údajov je však celkom dobrovoľné.

 1. Účely a právny základ spracúvania

Vo vzťahu k dotknutým osobám spracúvame osobné údaje na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych základov:

 • plnenie zmluvného vzťahu – rokovanie o uzatvorení, zmene alebo plnení zmluvy, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie, zodpovedanie Vašich otázok;
 • plnenie právnych povinností – povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, ako aj poskytovanie údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 • oprávnený záujem spoločnosti zatechservis s.r.o. – ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, komunikácia s užívateľmi webových stránok, zasielanie komerčnej komunikácie; spoločnosť zatechservis s.r.o. je oprávnená spracúvať e‑mailovú adresu či telefónne číslo svojich zákazníkov v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia komerčnej komunikácie týkajúcej sa vlastných podobných tovarov a služieb v prípade, že zákazník takéto zasielanie pôvodne neodmietol.
 1. Rozsah osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Vo vzťahu k zákazníkom spracúvame len nevyhnutne potrebné údaje. Konáme tak s cieľom poskytnúť tie najlepšie služby a ponúkať ten najkvalitnejší tovar. Jedná sa konkrétne o nasledujúce údaje – meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, obchodné meno, IČO, DIČ, telefónne číslo, e‑mailová adresa, poznámka pre dopravcu, poznámka pre predajcu a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla.

Vo vzťahu k našim dodávateľom či iným obchodným partnerom môžeme navyše spracúvať tieto osobné údaje – titul, kontaktná adresa, identifikátor elektronickej schránky, bankové spojenie.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a môžete si byť istí, že ich nikdy nikomu nepredávame. Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným pracovníkom spoločnosti zatechservis s.r.o. či jednotlivým sprostredkovateľom, alebo prevádzkovateľom, a to výlučne v miere nevyhnutne potrebnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Cieľom takýchto spoluprác je poskytnutie tých najlepších a najrelevantnejších služieb pre Vás. Takto získané údaje môžu poskytovatelia služieb použiť iba na základe zmluvy o prenose osobných údajov alebo zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej medzi takýmito príjemcami osobných údajov a spoločnosťou zatechservis s.r.o. Takýmito príjemcami osobných údajov sú najmä právni zástupcovia spoločnosti zatechservis s.r.o., poskytovatelia informačných a komunikačných systémov, poskytovatelia technických infraštruktúr (napr. IT služieb) a ďalší. Bližšie informácie či zoznam príjemcov osobných údajov Vám poskytne spoločnosť zatechservis s.r.o. na vyžiadanie.

 1. Doba uchovávania osobných údajov a zabezpečenie

Vaše osobné údaje sú chránené pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ako aj pred inými prípadmi ich zverejnenia, straty alebo neoprávnenej modifikácie s použitím príslušných technických a organizačných opatrení.

 

Retenčné doby vzhľadom k jednotlivým účelom spracúvania sú určené najmä nasledovne:

Účel spracúvania

Doba uchovávania osobných údajov

Plnenie zmluvy

Najviac po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Vybavenie objednávky

Najviac po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol vystavený daňový doklad.

Vybavenie reklamácie

Najviac 5 rokov od ukončenia reklamačného konania.

Komunikácia s užívateľom webovej stránky

Najviac 30 dní od ukončenia komunikácie.

Zasielanie komerčnej komunikácie

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu/opt-out.

 1. Osobitné ustanovenia v prípade registrácie

Pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://zatechservis.sk, máte možnosť pre zjednodušenie budúcich nákupov vykonať registráciu. Registráciou beriete na vedomie, že spoločnosť zatechservis s.r.o. je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje najviac v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácií (prihlasovacia e-mailová adresa, heslo), a to za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 1. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o právo:

 • na prístup k osobným údajom;
 • na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • na prenosnosť údajov;
 • právo namietať, po uznaní ktorého bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov;
 • právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk);
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Ak budete chcieť uplatniť svoje práva alebo budete mať otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na telefónnom čísle +420724677516 alebo emailom na adrese info@zatechservis.cz.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 20.6.2020

Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Cookies | Vytvoril TRUE-DESIGN

Produkt pridaný do košíka